İNSAN KAYNAKLARI > İŞE ALIM

İŞE ALIM

UYGULANAN PRENSİPLER VE KİŞİLERDE ARANAN TEMEL ÖZELLİKLER

» Dürüst olmak,
» Disiplinli olmak,
» Özverili olmak, özverili çalışmak,
» Sabırlı ve sebatkar olmak,
» Müesseseye sadakat göstermek.

Personel Alımında Uygulanan Prensip ve Politikalar

İşyerinde personel kadroları, işletme ekonomisi ölçüleri ile tespit edilerek, onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunun tüm personel tarafından anlaşılması sağlanır.

Personelin gelişmesini sağlamak amacı ile her kademede tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır. Her yönetici, astlarının eğitiminden ve yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumludur.

Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilerek, yönetici kadrolara yapılacak atamaların olanaklar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışılır.

Kadro planlamaları kanalı ile yetenekli personele yükselme olanakları sağlanır.

İşyerlerinde yönetim ve çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla personel devir hızının en aza indirilmesine çalışılır.

Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde tatmin edilmesi sağlanır ve bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirileceği adil bir ücret politikası uygulanır.

İşyerinde en üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dökümanlaştırılır ve personelin değerlendirilmesinde bu sistem baz olarak alınır.

İşyerine alınacak personelde aranan genel şartlar :

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Yönetim Kurulunca gerekli görülen ve karar verilen haller hariç)
18 yaşını tamamlamış, 19 yaşından gün almış olmak.
Askerlik görevini yapmış olmak. (işin durumuna göre, askerlik görevi tecilli olanların ve askerlik görevinden muaf tutulmuş olanların işe alınması Genel Müdürlük Makamının onayına tabidir.)
Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak.
İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olmak.
Sakat personel çalıştırılması ile ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı şekilde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
Yapılacak mülakatta ve/veya sınavda başarılı olmak.
Uzman/Yönetici pozisyonları dışındaki diğer görevler için 35 yaşını aşmamış olmak.
Özel ve resmi kuruluşlara mecburi hizmeti olmamak.
Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.